(Air Bubble Anti Static) สีชมพู แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เป็นพลาสติกกันกระแทกที่ใช้สารแอนตี้ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะสำหรับสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ ที่ต้องการป้องกันการเกิดประกายไฟจากการเสียดสีของชิ้นงาน อันอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้

 

 

Visitors: 57,421